Getty Images 91520530

Salgs- &
leverings-
betingelser

STM VINDUER A/S er tilsluttet Dansk Vinduesindustri og er derigennem underlagt DVV (Dansk Vindues Verifikation), som nøje fører tilsyn med produktionen og produktkvaliteten.

 1. KØBELOV
  
Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende
 salgs- og leveringsbetingelser.
 2. SÆLGERS TILBUD

  Sælger vedstår, medmindre andet
 fremgår af tilbudet, dette i 30 dage
 at regne fra tilbudets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbudet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte
leveringstid som muligt.
 3. MÅLTAGNING
  
Såfremt sælger bistår en fagkyndig
køber i forbindelse med
 måltagning og lignende, er denne
 bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger
 noget ansvar.
 4. ÆNDRINGER I ORDRER
  Sælgers ordrebekræftelse angiver
 sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske
 hensyn ikke ske rettelser i
 ordren.
 5. LEVERING


  1. Leveringssted og risiko
   Levering finder sted på købers forretningsadresse
 eller efter nærmere
aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig
 hermed til køber.
  2. Modtagekontrol og reklamation
   
I umiddelbar forbindelse med levering
er forpligtet køber til at kontrollere, at det korrekte antal enheder
er leveret, og at varen er i
 hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller
 direkte skriftligt til sælger. Gør
 køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan
 der ikke senere reklameres over manglende
 enheder eller transportskader.
  3. Kvalitetssikring
   
Inden elementernes montage er køber
 forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse
 med aftalegrundlaget.
 Manglende kvalitetssikring og/eller
 manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.
 6. FORDRINGSHAVERMORA
  1. Leveringsforskydning
   Såfremt levering på grund af købers
forhold udsættes i forhold til den
aftalte leveringstid, er sælger berettiget
 til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på
faktureringstidspunktet.
  2. Lagerleje
   
Køber er ved en sådan udsat levering
forpligtet til at betale sælger en
rimelig lagerleje efter nærmere aftale.
 7. BETALING
  1. Betalingsbetingelser
   
Betalingsbetingelser fremgår af
sælgers tilbud/- ordrebekræftelse.
Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens
rentesats, medmindre der i
tilbudet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.
  2. Delleverancer
   
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at
tilbageholde en leverance, såfremt
 køber er i misligholdelse med sine
betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.
 8. ANSVAR FOR MANGLER
  1. Mangelgennemgang
   
Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved
afleveringen i forbindelse med årsgennemgangen
 eller i forbindelse
med 5 års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som
 afkald på nogen indsigelse.
  2. Afhjælpning af mangler
   
Såfremt en leverance viser sig at være
 mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelses beføjelser
 gældende i den anførte rækkefølge.
   1. 
Sælger foretager udbedring af
 mangler uden udgift for køber.
   2. 
Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering.
   3. Såfremt sælger ikke foretager
 udbedring eller omlevering inden
rimelig tid, kan køber i stedet hæve
 handlen for den del af
leverancen, der er mangelfuld.
d) Køber kan derudover i de ovenfor
nævnte tilfælde i henhold til
købelovens regler kræve erstatning,
 dog således, at sælger aldrig kan
 gøres ansvarlig for driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.
  3. Force majeure
   
Sælger er endvidere – uanset ovenstående
 – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, import restriktioner, lockouter
 samt usædvanlige
 naturbegivenheder.
  4. Ansvarsophør
   
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen
 ophører 5 år efter
 aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret
 dog senest 6 år efter
 leveringen til lager eller videresalg.
  5. Regres
   
Hvis det må anses for godtgjort, at et
krav vedrørende mangler ikke,
 eller kun med store vanskeligheder,
 kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder
 entreprenører og bygherrer, berettiget
 til i samme omfang at rejse
 direkte krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger.
  6. Tvister
   
Tvister vedrørende ovennævnte krav
behandles ved voldgiftsretten
 for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf.
punkt 11.
 9. ANSVAR FOR FORSINKELSE
  1. Sælgers ansvar
   
Sælger er ansvarlig for forsinkelse,
 medmindre denne forsinkelse
 skyldes indgribende forstyrrelser i
 arbejdets gang, der bevirkes uden
 hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig,
 ildsvåde, strejker, importrestriktioner,
 lockouter samt usædvanlige
 naturbegivenheder.
  2. Erstatning ved forsinkelse
   
Såfremt sælger efter foranstående
regler er ansvarlig, betales
 erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig
for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
  3. Leveringsfrist
   
Såfremt leveringstiden overskrides
væsentligt, og denne
 overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til
 skriftligt over for sælger at kræve
levering og samtidig fastsætte en
endelig frist herfor. Denne frist skal
 være rimelig under hensyn til
den allerede indtrufne forsinkelse.
  4. Fristoverskridelse
   
Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte
 frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve
 handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.a.
 10. PRODUKTANSVAR

  Sælger er ansvarlig for produktskader
 efter dansk rets almindelige
 regler, dog således at sælgers produktansvar
 aldrig omfatter driftstab,
 avancetab eller andet indirekte tab.
 11. TVISTER
  
Syn og skøn vedrørende leverancen
 skal udmeldes i henhold til
reglerne i Almindelige Betingelser for
 Arbejder og Leverancer i
 Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992
(AB 92), §45.
Tvister mellem parterne, der kan
henføres til AB 92 § 22, stk. 14,
 finder afgørelse i henhold til AB 92
§ 46.
Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten
for Bygge- og
 Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige
 Betingelser for Arbejder og
Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) § 47.

Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere