Getty Images 1308892148

Service betaler sig

Service­aftale & garanti

Reklamation og
reklamationsskema

Vi har en politik om at ville levere god service.
Dette omfatter også service ifm. reklamationer.

5 gode grunde til en
serviceaftale med STM

Oprethold din garanti • Forlæng levetiden på vinduer og døre • Bevar gode isoleringsværdier • Undgå unødig slitage • Sikre driftsstabile døre og vinduer

STM serviceaftale er en individuel aftale, hvor det i hvert enkelt tilfælde kan være en aftale om en enkelt servicegennemgang af facade elementer eller kun enkelte af elementerne. Det kan også være en løbende aftale, hvor man med faste intervaller f.eks. hvert 2. eller 3. år kommer forbi og foretager en servicegennemgang.

STM serviceaftale tilsikrer lang levetid på STM elementer samtidigt med, at der opnås en sikkerhed for, at forudsætningerne for at garantien opretholdes.

STM serviceaftale udføres af vore dygtige serviceteknikere. Eventuelle udskiftninger af materialer foretages efter regning.

STM serviceeftersyn:
  • Grundig gennemgang, rengøring og smøring af tætningslisterne
  • Justering og smøring af hængsler, beslag og låse
  • Rengøring af glideskinner
  • Overfladetjek på alle malede elementer
  • Tjekliste inklusiv observationer omkring facade elementerne

5 års garanti på
SAPINO vinduer og døre

Garanti og support: STM yder 5 års garanti på alle træprodukter. Vi rådgiver om efterbehandling og garanterer for levering af reservedele til vore produkter.

Vinduer & Døre i træ

1.1 Denne garanti er afgivet af nedenstående medlem af VinduesIndustrien, i det følgende kaldet garantigiveren. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør/entreprenør eller mod garantigiveren.

1.2. Såfremt De inden for en periode på 5 år fra garantigiverens leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt. 1.3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet.

1.3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den i pkt. 1.2 nævnte periode, forpligter garantigiveren sig til at levere et nyt produkt uden beregning. Garantigiveren dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.

Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt.

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning.

1.4. Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises.

1.5. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, udover hvad der fremgår af pkt. 1.3.

1.6. Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til garantigiveren eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.

1.7. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til garantigiverens monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.

For så vidt angår trævinduer/-døre overfladebehandlet fra fabrik henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen samt beskrivelsen »Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer« (Bilag 14 i VinduesIndustriens’s Tekniske Bestemmelser).

Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren.

1.8. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leveret af garantigiveren.

Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for garantigiveren med henvisning til denne garanti.

1.9. Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.


Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

1.10 Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.

1.11 Skader eller funktionsproblemer opstået på elementer, hvor STM ved ordreafgivelse har taget forbehold for konstruktionens udformning.

1.12 Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.

1.13 Ved kystnære områder kan der forekomme korrosion på beslag og aluminiumsoverflader.

1.14 Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.

1.15 Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås

1.16 Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre

Termoruder

Garantien dækker følgende:

I en periode på 10 år regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre.
Ordningen gælder fra 1. januar 2010. For ordre leveret før denne dato er garantiperioden på termoruder 5 år.

Garantien er betinget af at:

• Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt (måned og år)

• Ruden er monteret i overensstemmelse med glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsanvisning jvf. GS monteringsanvisning.

• Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende.

• Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt eller kemiske angreb på glasset, eller anløbning ved forkert oplagring.

• Ruden ikke har været udsat for bearbejdning eller levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling.

• Ruden ikke har »påsatte« og/eller »indbyggede elementer«, såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc. der har forårsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre.

• Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm og monteringsmaterialer.

El-tilbehør

Der ydes 1 års garanti på alt el-tilbehør.


10 års garanti på
TINIUM og NEO vinduer og døre

Garanti og support: STM yder 10 års garanti på TINIUM og NEO serien. Vi rådgiver om efterbehandling og garanterer for levering af reservedele til vore produkter.
Den udvidede garanti på 10 år omfatter alle leverancer i produktionsserierne TINIUM 2 + samt TINIUM fra den 1. august 2013.

Vinduer & Døre i træ/alu

1.1 Denne garanti er afgivet af nedenstående medlem af VinduesIndustrien, i det følgende kaldet garantigiveren. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør/entreprenør eller mod garantigiveren.

1.2. Såfremt De inden for en periode på 10 år fra garantigiverens leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for garantigiveren, som fremgår af pkt. 1.3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet.

1.3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den i pkt. 1.2 nævnte periode, forpligter garantigiveren sig til at levere et nyt produkt uden beregning. Garantigiveren dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes af denne garanti.

Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er garantigiveren berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt.

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan garantigiveren vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning.

1.4. Denne garanti omfatter ikke fabrikations-/materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid termorudefabrikantens garanti, hvortil der henvises.

1.5. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, udover hvad der fremgår af pkt. 1.3.

1.6. Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til garantigiveren eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.

1.7. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til garantigiverens monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.

For så vidt angår trævinduer/-døre overfladebehandlet fra fabrik henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen samt beskrivelsen »Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer« (Bilag 14 i VinduesIndustriens’s Tekniske Bestemmelser).

Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres direkte fra garantigiveren.

1.8. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt efter, at produktet er leveret af garantigiveren.

Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for garantigiveren med henvisning til denne garanti.

1.9. Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter:

1.10 Opskummede pladedøre, MDF-fyldninger samt hæveskyde + foldedøre. Her gælder 5 års DVV garanti som standard.

1.11 Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade.

1.12 Skader eller funktionsproblemer opstået på elementer, hvor STM ved ordreafgivelse har taget forbehold for konstruktionens udformning.

1.13 Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m.

1.14 Ved kystnære områder kan der forekomme korrosion på beslag og aluminiumsoverflader.

1.15 Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.

1.16 Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås

1.17 Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre

Termoruder

Garantien dækker følgende:

I en periode på 10 år regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre.
Ordningen gælder fra 1. januar 2010. For ordre leveret før denne dato er garantiperioden på termoruder 5 år.

Garantien er betinget af at:

• Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt (måned og år)

• Ruden er monteret i overensstemmelse med glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsanvisning jvf. GS monteringsanvisning.

• Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende.

• Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt eller kemiske angreb på glasset, eller anløbning ved forkert oplagring.

• Ruden ikke har været udsat for bearbejdning eller levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling.

• Ruden ikke har »påsatte« og/eller »indbyggede elementer«, såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc. der har forårsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre.

• Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm og monteringsmaterialer.

El-tilbehør

Der yde 1. års garanti på alt el-tilbehør.

Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere